OE Companion Discussion Group

Forum for questions, problems, comments, and suggestions related to OE Companion, the add-on for QuickBooks Online Edition.

You do not need to create an account to post a message.

Links
OE Companion
QuickBooks Online

Hướng Dẫn Kê Khai Bổ Sung Cập Nhật Điều Chỉnh Thuế Gtgt

Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang được ghi vào mã số của Tờ khai thuế GTGT kỳ này là số thuế đã ghi trên ô mã số của Tờ  http://www.selectcitygirls.com/user/profile/144633  thuế GTGT kỳ trước ngay tắp lự kề.
đăng ký kê khai thuế gtgt theo quý Send private email
Saturday, December 18, 2021
 
 
Try OE Companion for free today!