OE Companion Discussion Group

Forum for questions, problems, comments, and suggestions related to OE Companion, the add-on for QuickBooks Online Edition.

You do not need to create an account to post a message.

Links
OE Companion
QuickBooks Online

Cách Kê Khai Bổ Sung- Điều Chỉnh Tờ Khai Thuế Gtgt

TH tăng số thuế cần nộp nộp thêm chi phí  http://www.gpra.jpn.org/gunpra/yybbs/yybbs.cgi?list=thread  và chi phí chậm chạp nộp , Tiền thuế GTGT nộp quá được bù trừ vào kỳ có phát sinh số thuế GTGT nên nộp.
kê khai thuế gtgt hàng nông sản Send private email
Sunday, December 19, 2021
 
 
Try OE Companion for free today!